Kira Fritsch, ringen. Fruchtwerk, Galerie Handwerk, juli 2022. Foto Esther Doornbusch, CC BY 4.0

Kira Fritsch, ringen. Fruchtwerk, Galerie Handwerk, juli 2022. Foto Esther Doornbusch, gezwart zilver, glas
Kira Fritsch, ringen. Fruchtwerk, Galerie Handwerk, juli 2022. Foto Esther Doornbusch, CC BY 4.0

Kira Fritsch, ringen. Fruchtwerk, Galerie Handwerk, juli 2022. Foto Esther Doornbusch, CC BY 4.0