Ted Noten, Dr. Crow, object, 2019, zaaltekst. Tenminste houdbaar tot, Museum Arnhem, november 2022. Foto Coert Peter Krabbe, CC BY 4.0

Ted Noten, Dr. Crow, object, 2019, zaaltekst. Tenminste houdbaar tot, Museum Arnhem, november 2022. Foto Coert Peter Krabbe, zaaltekst
Ted Noten, Dr. Crow, object, 2019, zaaltekst. Tenminste houdbaar tot, Museum Arnhem, november 2022. Foto Coert Peter Krabbe, CC BY 4.0

Ted Noten, Dr. Crow, object, 2019., zaaltekst Tenminste houdbaar tot, Museum Arnhem, november 2022. Foto Coert Peter Krabbe, CC BY 4.0