Richard H. Driehaus Museum, ontvangstruimte. Foto met dank aan Richard H. Driehaus Museum, 2011, Alexander Vertikoff©

Richard H. Driehaus Museum, ontvangstruimte. Foto Alexander Vertikoff
Richard H. Driehaus Museum, ontvangstruimte. Foto met dank aan Richard H. Driehaus Museum, 2011, Alexander Vertikoff©

Richard H. Driehaus Museum, ontvangstruimte. Foto met dank aan Richard H. Driehaus Museum, 2011, Alexander Vertikoff©