D599-024_(27219055738)

FOREIGN MIN. DAVID LEVY (L) MEETING U.S. SECY. OF STATE MADELEINE ALBRIGHT IN WASHINGTON, DURING THE 1ST STAGE OF THE PEACE NEGOTIATIONS WITH THE SYRIANS. ôâéùä áéï ùø äçåõ ãåã ìåé ìîæëéøú äîãéðä îãìï àåìáøééè áååùéðâèåï, òøá ôúéçú äùéçåú òì äñëîé äùìåí òí ñåøéä.