Christopher Thompson Royds, European Charms, armband, 2012. Foto met dank aan Christopher Thompson Royds©

Christopher Thompson Royds, European Charms, armband, 2012, euromunten, metaal
Christopher Thompson Royds, European Charms, armband, 2012. Foto met dank aan Christopher Thompson Royds©

Christopher Thompson Royds, European Charms, armband, 2012. Foto met dank aan Christopher Thompson Royds©