40

Saul Dash, Sam Kramer, 1940-1949. Courtesy John (Chico) Kramer and Carol Jane Kramer©
Saul Dash, Sam Kramer, 1940-1949. Courtesy John (Chico) Kramer and Carol Jane Kramer©

Saul Dash, Sam Kramer, 1940-1949. Courtesy John (Chico) Kramer and Carol Jane Kramer©