Saul Dash, Sam and Carol Kramer, 1940-1949. Courtesy John (Chico) Kramer and Carol Jane Kramer©

Saul Dash, Sam and Carol Kramer, 1940-1949, portret
Saul Dash, Sam and Carol Kramer, 1940-1949. Courtesy John (Chico) Kramer and Carol Jane Kramer©

Saul Dash, Sam and Carol Kramer, 1940-1949. Courtesy John (Chico) Kramer and Carol Jane Kramer©