Ebbe Weiss-Weingart, broche, ring, 1967. Collectie Schmuckmuseum Pforzheim. Foto Coert Peter Krabbe, 2022, CC BY 4.0

Ebbe Weiss-Weingart, broche, ring, 1967. Collectie Schmuckmuseum Pforzheim. Foto Coert Peter Krabbe, 2022, goud, robijnen, diamanten
Ebbe Weiss-Weingart, broche, ring, 1967. Collectie Schmuckmuseum Pforzheim. Foto Coert Peter Krabbe, 2022, CC BY 4.0

Ebbe Weiss-Weingart, broche, ring, 1967. Collectie Schmuckmuseum Pforzheim. Foto Coert Peter Krabbe, 2022, CC BY 4.0