2022 Deutsches Goldschmiedehaus CPK (67)

Ebbe Weiss-Weingart, portret. Deutsches Goldschmiedehaus, 2021. Foto Coert Peter Krabbe, 2022, CC BY 4.0