2022 Deutsches Goldschmiedehaus CPK (31)

Ebbe Weiss-Weingart. Deutsches Goldschmiedehaus, 2021. Collectie Deutsches Goldschmiedehaus. Foto Coert Peter Krabbe, 2022, CC BY 4.0