Lucy Sarneel, schetsboek. Collectie CODA. Semipermanente opstelling, 2022. Foto Coert Peter Krabbe, CC BY 4.0

Lucy Sarneel, schetsboek. Collectie CODA. Semipermanente opstelling, 2022. Foto Coert Peter Krabbe, papier, tekeningen, handschrift
Lucy Sarneel, schetsboek. Collectie CODA. Semipermanente opstelling, 2022. Foto Coert Peter Krabbe, CC BY 4.0

Lucy Sarneel, schetsboek. Collectie CODA. Semipermanente opstelling, 2022. Foto Coert Peter Krabbe, CC BY 4.0