Robert Baines, Land Sky and Fire, broches, 2020-2022. Nouveau Regard sur l’Australie, Espace Solidor, oktober 2022. Foto met dank aan Coert Peter Krabbe, CC BY 4.0

Robert Baines, Land Sky and Fire, broches, 2020-2022. Nouveau Regard sur l'Australie, Espace Solidor, oktober 2022. Foto met dank aan Coert Peter Krabbe, lak
Robert Baines, Land Sky and Fire, broches, 2020-2022. Nouveau Regard sur l'Australie, Espace Solidor, oktober 2022. Foto met dank aan Coert Peter Krabbe, CC BY 4.0

Robert Baines, Land Sky and Fire, broches, 2020-2022. Nouveau Regard sur l’Australie, Espace Solidor, oktober 2022. Foto met dank aan Coert Peter Krabbe, CC BY 4.0