Takayoshi Terajima, Layer no. 1, broche, 2022, Foto met dank aan Galerie Rob Koudijs©

Takayoshi Terajima, Layer no. 1, broche, 2022, Foto Galerie Rob Koudijs, zilver, aluminium, composiet
Takayoshi Terajima, Layer no. 1, broche, 2022, Foto met dank aan Galerie Rob Koudijs©

Takayoshi Terajima, Layer no. 1, broche, 2022, Foto met dank aan Galerie Rob Koudijs©