Teresa Milheiro, The Power of Fragility, 2019. Foto met dank aan Teresa Milheiro, Luis Pais©

Teresa Milheiro, The Power of Fragility, 2019. Foto Luis Pais
Teresa Milheiro, The Power of Fragility, 2019. Foto met dank aan Teresa Milheiro, Luis Pais©

Teresa Milheiro, The Power of Fragility, 2019. Foto met dank aan Teresa Milheiro, Luis Pais©