Château Bouquetraud, kikker in de slotgracht, 2020. Foto met dank aan Nana Ruegebrink©

Château Bouquetraud, 2020. Foto Nana Ruegebrink, kasteel, slotgracht met kikker
Château Bouquetraud, kikker in de slotgracht, 2020. Foto met dank aan Nana Ruegebrink©

Château Bouquetraud, kikker in de slotgracht, 2020. Foto met dank aan Nana Ruegebrink©