Sondra Sherman, AmericasTireChevrolet, halssieraad, 2016. Foto met dank aan Sondra Sherman©

Sondra Sherman, AmericasTireChevrolet, halssieraad, 2016, staal, zilver
Sondra Sherman, AmericasTireChevrolet, halssieraad, 2016. Foto met dank aan Sondra Sherman©

Sondra Sherman, AmericasTireChevrolet, halssieraad, 2016. Foto met dank aan Sondra Sherman©