2020 03 10 BKV Chronos IMG_5317 (23)

Jürgen Eickhoff, Chronos, BKV, 2020. Foto Coert Peter Krabbe
Jürgen Eickhoff, Chronos, BKV, 2020. Foto met dank aan Coert Peter Krabbe, CC BY 4.0

Jürgen Eickhoff, Chronos, BKV, 2020. Foto met dank aan Coert Peter Krabbe, CC BY 4.0