Yasuki Hiramatsu, broche, circa 2006. Foto met dank aan The Scottish Gallery©

Yasuki Hiramatsu, broche, circa 2006, goud
Yasuki Hiramatsu, broche, circa 2006. Foto met dank aan The Scottish Gallery©

Yasuki Hiramatsu, broche, circa 2006. Foto met dank aan The Scottish Gallery©