Gießerei Geiss, armband van fer de Berlin, 1820-1830, Rheinisches Eisenkunstguß-museum, Sayn. Foto Esther Doornbusch, mei 2019, CC BY 4.0

Gießerei Geiss, armband van fer de Berlin, 1820-1830, Rheinisches Eisenkunstguß-museum, Sayn. Foto Esther Doornbusch, mei 2019
Gießerei Geiss, armband van fer de Berlin, 1820-1830, Rheinisches Eisenkunstguß-museum, Sayn. Foto Esther Doornbusch, mei 2019, CC BY 4.0

Gießerei Geiss, armband van fer de Berlin, 1820-1830, Rheinisches Eisenkunstguß-museum, Sayn. Foto Esther Doornbusch, mei 2019, CC BY 4.0