John Conrad Geiss, diadeem van fer de Berlin, Rheinisches Eisenkunstguß-museum, Sayn. Foto Esther Doornbusch, mei 2019, CC BY 4.0

John Conrad Geiss, diadeem van fer de Berlin, Rheinisches Eisenkunstguß-museum, Sayn. Foto Esther Doornbusch, mei 2019
John Conrad Geiss, diadeem van fer de Berlin, Rheinisches Eisenkunstguß-museum, Sayn. Foto Esther Doornbusch, mei 2019, CC BY 4.0

John Conrad Geiss, diadeem van fer de Berlin, Rheinisches Eisenkunstguß-museum, Sayn. Foto Esther Doornbusch, mei 2019, CC BY 4.0