Deutsches Goldschmiedehaus, 14 mei 2019. Foto Esther Doornbusch, CC BY 4.0

Deutsches Goldschmiedehaus. Foto Coert Peter Krabbe, mei 2019, CC BY 4.0