Miki Asai, broche. Courtesy Mobilia Gallery©

Miki Asai, broche. Courtesy Mobilia Gallery©
Miki Asai, broche. Courtesy Mobilia Gallery©

Miki Asai, broche. Courtesy Mobilia Gallery©